Àmbits d'actuació


SÁNCHEZ & VIDAL-ABARCA és un despatx especialitzat en tots aquells assumptes relacionats amb les transaccions empresarials, financeres i mercantils:Igualment SÁNCHEZ & VIDAL-ABARCA està especialitzat en l'àmbit privat, comercial i administratiu, així com en dret processal: contractació civil i comercial, immobiliària, reclamacions de quantitat, arrendaments, urbanisme, processos civils, mercantils i contenciosos-administratius.


D'altra banda, i gràcies a la col·laboració establerta amb OLEART ADVOCATS es garanteix als clients un adequat assessorament en matèria laboral. OLEART ADVOCATS es troba especialitzat en l'assessorament d'empresa en matèria laboral i de seguretat social en tots els sectors d'activitat, i la defensa lletrada tant en l'ordre social, com contenciós administratiu i Inspecció de Treball, especialment, en conflictes col·lectius complexos, negociació de convenis o pactes de millora i expedients de suspensió o regulació d'ocupació, així com de modificació de condicions substancials de treball i trasllats.